Conèixer

Podem fer servir dos signes diferents per aquest verb, un dels signes es pot utilitzar tant per parlar de coses com de persones (1), però l'altre únicament s'utilitza per referir-nos a persones(2).

Persones/coses(1)Persones(2)