Qué són?

A la llengua de signes, a més del lèxic signat utilitzen els classificadors per "amenitzar" les frases. És a dir, una frase com "dues persones anaven passejant pel carrer i una li va posar la trabeta a l'altre i la va fer caure", això signat seria molt llarg i perdriem l'atenció, per això en Lsc combinem els signes i els classificadors, per escurçar les frases i que no es faci tant pesat.


No existeixen gran nombre de classificadors però si es interessant conèixe'ls.